- สอบ TMC 5th แล้วได้อะไร?
                               

                       


 
          
           ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3,4,5,6
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1,2,3
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4,5