ประกาศจากฝ่ายจัดการแข่งขัน TMC
ขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัล
Download ใบแจ้งความจำนง
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล TMC ครั้งที่6

จากนั้นกรอกรายละเอียด
และ ส่งเอกสารเพื่อยืนยันมาได้ที่
tmcthailand@yahoo.com
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561


                               

                       


 
          
           ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3,4,5,6
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1,2,3
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4,5