การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553
                                                              (1st Thailand Mathematics Contest )   เป็นโครงการจุดประกายความสามารถและพัฒนา
                                                              ศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภาคผ่านเวทีการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
                                                              จัดโดยสมาชิกภาพสหภาพ IMC (International Mathematics Contest  Union) ประจำประเทศไทย  
                                                              ซึ่งสหภาพ IMC เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนระหว่างสถาบัน สมาคม
                                                              และบุคคลต่างๆ ทั่วโลก ในการที่จะสร้างเวทีนานาชาติให้กับเยาวชนทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความรู้
                                                              แสดงความคิดเห็นด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นที่นิยมในหมู่เยาวชน

 
 
 
            
        วัตถุประสงค์
          1. เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร และทักษะตามมาตรฐานสากลเป็น
              รายบุคคลให้กับเยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนและนักเรียน
             นำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถและศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์

          2. เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วทุกภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ได้แสดง
              และพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่บนเวทีระดับประเทศและให้สามารถโดดเด่น
              และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ        

          3. เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน
              คณิตศาสตร์นานาชาติ  2011 IMC International Mathematics Contest   ณ ประเทศสิงคโปร์

          4. เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้
              คณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนโดยใช้การแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางและเป็นแรงขับเคลื่อน
              ในการยกระดับคุณภาพ การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

 
 
 


-