ความเป็นมาและความสำคัญ

                                        สหภาพ IMC International Mathematics Contest  ( IMC Union) เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบัน
                              สมาคม และบุคคลต่าง ๆ ที่ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อทำให้วิชาคณิตศาสตร์เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกตามหลักการที่ว่า
                              วิชาและศาสตร์ต่างๆ ไม่มีขอบเขตหรือไร้พรหมแดน (The science has no border)  ด้วยการจัดตั้งเวทีระดับนานาชาติ
                              เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทั้ง ให้สามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์
                              และความรู้ซึ่งกันและกันอันจะก่อให้เกิดมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 
                                        หน้าที่หลักของ  IMC Union คือ การจัดตั้งสมาชิกสหภาพเพื่อทำให้การเรียนคณิตศาสตร์เป็นที่นิยมในหมู่เยาวชน
                              ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ ช่วยสนับสนุนประเทศสมาชิก ในการส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ  
                              ซึ่งจัดการแข่งขันปีละครั้ง ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้เข้าแข่งขันมาจากนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากจำนวนหลายพันคน                               ของประเทศที่เป็นสมาชิกภาพ

   

      

 

 


ความน่าเชื่อถือ


          สภาสหภาพเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการ
จัดแข่งขัน IMC International Mathematics Contest  สภาสหภาพประกอบด้วย 
องค์การภาคพื้น IMC ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง  
สิงคโปร์  ฟิลิปปินส์ อินเดีย และประเทศอินโดนีเซีย
          ตามกฎระเบียบข้อบังคับ IMC Union จะแต่งตั้งเลขาธิการเพียง 1 แห่ง
ในแต่ละประเทศสมาชิก
      -   โดยเลขาธิการจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารกับ IMC Union ได้
      -   รวมทั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบจัด และดำเนินการตามแผนงานในแต่ละปีของ IMC Union ได้
      -   สามารถจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประ เทศ เพี่อคัดเลือกผู้แทนนักเรียนเข้าร่วม
          แข่งขันระดับนานาชาติ The IMC International Mathematics Contest ซึ่งกำหนด
          จัดขึ้นทุก ๆ ปี

          นอกจากนี้ IMC Union ยังมีการจัดประชุมประจำปีขึ้น (ปี 2553 นี้ ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา)  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจาก
ประเทศสมาชิกภาพได้รวมตัวกัน  แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล และแสดงความคิดเห็น เพื่อปรับ
ความเข้าใจ และความคิดเห็นให้เป็นหนึ่งเดียวกันในเรื่องการพัฒนา  IMC Union ในอนาคต

      ปัจจุบันนี้ประเทศสมาชิกภาพของ IMC Union ประกอบด้วยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และประเทศ
สมาชิกภาพใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการในปี 2553 นี้ คือ ประเทศเกาหลีใต้
และประเทศไทย
  โดยสำนักงานเลขาธิการใหญ่ของ IMC Union ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

                  

 
 
 

                            ผลงาน (ความสำเร็จของการจัดแข่งขัน IMC International Mathematics Contest)

                           IMC Union ได้ดำเนินการจัดและพัฒนารูปแบบการแข่งขัน IMC International Mathematics Contest ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์
                 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งผลการดำเนินการ รายละเอียดข้อสอบ และผลการแข่งขันเป็นที่ยอมรับ และได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นทุกปี
                 หลังจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี IMC Union และการแข่งขัน IMC International Mathematics Contest ได้รับการยอมรับ
                 มากยิ่งขึ้น จากประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพ และได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากจากโรงเรียน ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
                 IMC International Mathematics Contest
                          สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคนวัยหนุ่มสาว ให้มีทัศนคติที่ดีในการเข้าร่วมแข่งขัน International   Mathematics Contest  มาจากการ
            ที่ผู้เข้าแข่งขันที่เก่งและโดดเด่นจำนวนมาก จะได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และสามารถนำคะแนนที่ได้ ไปสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ
            สำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
                          แต่อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์หลักของการแข่งขัน International  Mathematics Contest จะยังคงเหมือนเดิมเสมอ
            คือ จุดประกายความสนใจของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะคนรุ่นหนุ่มสาวและทำให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นที่นิยมกว้างขวาง
            ก้าวไกลไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ


                        รายละเอียดเพิ่มเติม  Website: www.imcunion.org  และ www.imcchina.cn